ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Β. Πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας

Ημέρα 1

Τι;

Πώς;

Αποτελέσματα

Στόχοι

Συνεδρία 1.1
09:00 – 10:30

Εισαγωγή – Σύσφιξη σχέσεων ομάδας

Διάφορες δραστηριότητες

Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν καλύτερα ο ένας τον άλλον

Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται

Διάλειμμα

Συνεδρία 1.2
11:00 – 12:30

Εισαγωγή στην προπαγάνδα

Παιχνίδι ρόλων – Οι συμμετέχοντες θα παίξουν μια μικρή θεατρική αναπαράσταση με βάση ένα σενάριο που θα περιέχει περιστατικά προπαγάνδας

Η κατανόηση της πηγής της προπαγάνδας και του τρόπου αναγνώρισής της

Ικανότητα αναγνώρισης και αντιμετώπισης της προπαγάνδας

Μεσημεριανό

Συνεδρία 1.3
14:30 – 16:00

Ψευδείς ειδήσεις

Παιχνίδι: Ανιχνευτής Ειδήσεων – οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο ομάδες, η μία ομάδα κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις και η άλλη καλείται να τις εντοπίσει

Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των ψευδών ειδήσεων

Ικανότητα αναγνώρισης και αντικρουσης των ψευδών ειδήσεων

Διάλειμμα

Συνεδρία 1.4
16:30 – 18:00

Εκφοβισμός

Αξιολόγηση

Σύντομη ταινία – Οι εκπαιδευτές παρουσιάζουν μια μικρή ταινία σχετικά με τον εκφοβισμό
Χρήση Kahoot: οι εκπαιδευτές θα προετοιμάσουν ένα Kahoot Quiz με τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί

Η διαπίστωση και η πρόληψη του εκφοβισμού.
Η επαλήθευση της γνώσης που απέκτησαν στις προηγούμενες συνεδρίες.

Ικανότητα κατανόησης του εκφοβισμού.
Καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων που αναλύθηκαν.

Δείπνο

Ημέρα 2

Τι;

Πώς;

Αποτελέσματα

Στόχοι

Συνεδρία 2.1
09:00 – 10:30

Κριτική σκέψη – Επεξήγηση

Παρουσίαση Powerpoint – Οι εκπαιδευτές θα προετοιμάσουν μια παρουσίαση με τα βασικά στοιχεία της κριτικής σκέψης

Καλύτερη κατανόηση του θέματος

Ικανότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη

Διάλειμμα

Συνεδρία 2.2
11:00 – 12:30

Παραδείγματα: Ανάλυση Περιπτώσεων

Οι εκπαιδευτές θα μοιράσουν στους συμμετέχοντες περιπτώσεις για ανάλυση, προερχόμενες από άλλες χώρες

Πρακτική εφαρμογή της θεωρίας

Ενημέρωση των συμμετεχόντων για την εφαρμογή της κριτικής σκέψης σε παγκόσμιο επίπεδο

Μεσημεριανό

Συνεδρία 2.3
14:30 – 16:00

Δραστηριότητα: Δημιουργία ιστοριών που αφορούν συγκεκριμένες λέξεις, χωρίς οι ίδιες να περιλαμβάνονται στην ιστορία αυτές καθ’ αυτές

Χωρίζονται σε δύο ομάδες και δημιουργούν ιστορίες

Διαδραστική ομαδική εργασία.

Εξοικείωση με τους όρους/στοιχεία της κριτικής σκέψης

Διάλειμμα

Συνεδρία 2.4
16:30 – 18:00

Αξιολόγηση συνεδριών σε ομάδες

DINNER

Ημέρα 3

Τι;

Πώς;

Αποτελέσματα

Στόχοι

Συνεδρία 3.1
09:00 – 10:30

Εργαστήριο: ικανότητα παρουσίασης

Εργαστήριο: πώς  να αντιδρούμε και να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα του σώματος, ικανότητα παρουσίασης

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν δημιουργικούς τρόπους παρουσίασης

Πιο ελκυστικοί εκπαιδευτές

Διάλειμμα

Συνεδρία 3.2
11:00 – 12:30

Ψηφιακές ικανότητες: Παρουσίαση Powerpoint

Παρουσίαση powerpoint για το πώς να προετοιμάσει κανείς μια διαδικτυακή συνεδρία

Θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στις διαδικτυακές συνεδρίες

Πιο σύγχρονοι εκπαιδευτές

Μεσημεριανό

Συνεδρία 3.3
14:30 – 16:00

Παιχνίδι ομαδικής δυναμικής

Σύνδεση με τα θέματα των δύο πρώτων ημερών

Κατανόηση των θεμάτων με ταυτόχρονη ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διατήρηση της ομαδικής δυναμικής

Κινητοποίηση των συμμετεχόντων να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό

COFFEE BREAK

Συνεδρία 3.4
16:30 – 18:00

Αξιολόγηση

Περίληψη

Ερωτηματολόγιο μέσω google forms

Έλεγχος της κατανόησης των θεμάτων

Γενική αξιολόγηση

Δείπνο

90%