Поглавје 5

В. Дигитални говорни граници

Наслов

Дигитални говорни граници

Одговорно лице

Треба да се дефинира

Датум и време

Треба да се дефинира

Барања за простор

Сала за седници со 25 места за седење, проектор, клима уред.

Позадина/опис

Дигиталните права се дел од човековите права, затоа учесниците ќе имаат можност да се запознаат со дигиталните права. Исто така, ќе се даде објаснување за разликите помеѓу слободата на говор и „говорот на омраза“ на интернет, бидејќи во денешно време границата меѓу овие две е многу тенка, особено на возраст од 15 до 18 години.

Цели на сесијата:

Кого штитат дигиталните права и на кои начини?
Што е слобода? Што е слобода на интернет?

Научете ја разликата помеѓу слободата на говорот и говорот на омраза.
За да научите како да се спротивставите на онлајн говорот на омраза.

Методологија

  1. Енергизатори
  2. Презентација
  3. Групна работа
  4. Дискусија/дебата

Сесијата чекор по чекор (со тајминг)

Чекор 1 (10 мин):  Објаснете го енергизаторот! Учесниците ќе го направат „Count up numbers“ енергизаторот. Учесниците можат да станат или да седнат, тие треба да избројат до 20 со извикување броеви, но на начин на кој броевите се извикуваат еден по еден. Доколку се случи двајца учесници да го извикатт бројот истовремено, играта ќе започне од почеток додека не избројат до 20 еден по еден.

Чекор 2 (10 мин): Направете вовед во темата за да не се премине границата помеѓу говорот на омраза и слободата на говорот. Накратко објаснете што е слобода на говор, а што говор на омраза. Обидете се да сфатите како да не ја преминете границата помеѓу говорот на омраза и слободата на говорот.

Чекор 3 (10 мин): Прикажете примери на објави на социјалните мрежи од познати или непознати луѓе каде што е тешко да се каже дали се работи за слобода на говор или говор на омраза. Пробајте да ги анализирате тие постови и видете каде е тенката линија на вкрстување на овие две теми.

Чекор 4 (20 мин): Започнете дискусија за примерите, дискутирајте како да ги промените тие објави или редефинирајте ги зборовите за да бидете сигурни дека линијата не е пречекорена. Додека зборувате за примери, обидете се да ја доведете дискусијата во едно од личните искуства во темата.

Чекор 5 (20 мин): Анализирајте ги личните искуства на учесниците, видете како засегнатите учесници се чувствувале во врска со ситуацијата, дали нашле некаква помош или дали ситуацијата им предизвикала сериозна повреда на нивните животи. Објаснете ја важноста да се има поддршка во ваква ситуација.

Чекор 6 (10 мин): Обезбедете кратка Powerpoint презентација со правни информации и помош за дигиталните права, земајќи ја предвид темата на сесијата. Вклучете неколку веб-врски на кои луѓето можат да најдат помош во ситуации на соочување со онлајн говор на омраза во презентацијата

Чекор 7 (20 мин): Побарајте од учесниците да ги користат примерите и да ја трансформираат нивната содржина на начин со кој ќе се спротивстават на содржината со омраза.Побарајте од нив да бидат креативни: тие можат да ги променат зборовите, да додаваат реченици, да создаваат одговори, да користат хумор и вредности за човекови права за да развијат алтернативни наративи. Претставете ги во групата.

Потребни материјали

Хартиени табли, маркери, хартии, вода

Печатени материјали и други материјали за обука

Брошура за прва помош во случај на онлајн малтретирање, powerpoint за вовед и правен совет. Слики од екранот на примери за говор на омраза.

Резултати од сесијата

Дознајте што се човековите права на интернет и како да ги заштитите.
Научете како да го препознаете говорот на омраза и да имате способност да му помогнете на некој во случај на говор на омраза.
Алтернативни наративи развиени од учесници.

Евалуација

Прашалник за сесијата, разговорот за сесијата ќе биде во групата за размислување на крајот од денот.

Следење

Обидете се да создадете сесија слична на оваа, користејќи го прегледот на сесијата за луѓе од вашата невладина организација. Ширење на сесијата од страна на обучувачите, евалуација и нешта кои треба и не треба да се прават ов врска со сесијата (следење на тренерот).

Сега сме сигурни дека сте целосно вооружени за да постигнете неверојатни резултати!

СО СРЕЌА!

100%