Поглавје 6

Покажи ми како!

Теоријата е неверојатна! Но, што се случува кога ние сме тие што ќе ги обучуваме другите за спречување на говорот на омраза преку Интернет преку процеси на критичко размислување?

Наставниците и давателите на образование во формалната средина, како и обучувачите и младинските работници во светот на неформалното образование, секогаш се оптоварени со одговорноста да направат влијание врз својата публика – младите очекуваат од нив ефикасно да го пренесат своето знаење и да им ја пренесе нивната порака како крајни корисници на овој процес. Затоа, повеќе од важно е вие како формално образование или даватели на неформално образование да се чувствувате уверени да го отворите своето знаење за вашата млада публика, да ги користите вистинските алатки за да постигнете максимални резултати и конечно да можете да привлечете млади луѓе, да ги вклучите во процесот на критичко размислување во битката за спречување на онлајн говорот на омраза, како и да се направи промена од сопствената позиција на „авторитет“. Ако ова звучи премногу комплицирано и – можеби – малку застрашувачко со сите овие КАКО го мачат вашиот ум и ги доведуваат во прашање вашите способности да успеете… нема потреба да се грижите!

Подготвивме целосни и детални прегледи на сесиите за да одговараат на сите ваши потреби во вашата младинска работа: кратки сесии, долги обуки или иницијативи за интегрирање на Школата за критичко размислување во училишната програма!
ЕТЕ!

A. Кратка сесија

Наслов

Обликување нови димензии – Обука за критичко размислување.

Траење

90 минути

Таргет-група

младински работници

Просторни потреби

Конференциска сала со минимум 20 седишта

Позадина/Опис

Со овој проект имаме намера да обликуваме нови размислувања и да создадеме база од нови тренери.

Цел на сесија

Нашата главна цел е да ги запознаеме врсниците со концептот на критичко размислување и да ги поттикнеме прво да го применат овој концепт во нивниот секојдневен живот и да го споделат со другите.

Методологија

Чекор 1. Предевалуација, репрезентативен разговор и игри за почеток,

Чекор 2. Бура на идеа и презентација во Power Point во врска со критичкото размислување,

Чекор 3. Нафрлување идеи и отворена дискусија за методите на критичко размислување,

Чекор 4. Субјективни мислења за критичко размислување и сумирање на сесијата.

Сесијата чекор по чекор (со време и одговорност)

Чекор 1. Вовед и „кршење на мразот“ (15min)

Чекор 2. Основи на критичко размислување (25min)

Чекор 3. Студија на случај (30min)

Чекор 4. Рефлексии (15min)

Чекор 5. Сумирање (5min)

Потребни материјали

Лаптоп, проектор, пенкала, маркери, флипчарти, лепливи белешки, тетратки, памук.

Ливчиња/ Материјали

Презентација во PowerPoint во врска со критичкото размислување, печатени трудови и слики за студија на случај.

Резултат од сесија

Учесниците ќе се стекнат со способности на тренер за критичко размислување.

Евалуација

Учесниците ќе пополнат формулар за евалуација за нивното мислење за обуката. Покрај ова, учесниците ќе ги оценуваат и обучувачите. Исто така, учесниците ќе бидат поканети да споделат материјал од сесијата на социјалните мрежи со цел да ги поттикнат врсниците да земат учество на вакви обуки.

Што следи

Тие исто така ќе можат да го применат ова знаење во нивните соодветни граѓански организации преку организирање слични обуки.

85%