Поглавје6

C. Вметнување/ Интеграција во наставниот курикулум

Наслов

Мисло-наставници

ТРАЕЊЕ

180 минути

Таргет-група

Училишни наставници/образовни работници

Просторни потреби

ПРОСТОР НА МЛАДИНСКИ КЛУБОВИ

Позадина/Опис

Младите едукатори од целиот Балкан ја претставуваат својата нова програма. Ние како следната генерација забележавме огромен недостаток во начинот на кој функционира нашиот образовен систем и ги обликува поединците. Така, се обидуваме да ја имплементираме идејата за постојано користење на критичкото мислење во училишната програма за подобро унапредување на нашиот образовен систем.

Цел на сесија: 

 1. изложување на наставниците на креативен пристап во наставата
 2. убедување на наставниците да ги вклучат децата во анализирањето и решавање на проблемите.
 3. да ги подобрат своите вештини за истражување и анализа
  ЦЕЛ: Да се обучат наставниците како да го вклучат критичкото размислување во нивната училница.

Методологија

 1. Интерактивни дигитални алатки (Mentimeter, Kahoot)
 2. Моќни точки на „успешни приказни“
  1.1 (случај Финска против Балкан / студија на случај)
  1.2 учесниците треба да се поделат во 3 групи за да се анализира студијата на случај

3. Да се анализира и разменува мислењето помеѓу групите (учење преку правење)

Сесијата чекор по чекор (со време и одговорност)

13:00 -13:20 – Вовед; Ментиметар
13:20 – 14:00 – Запознавање на темата и иницирање на презентацијата
14:00 – 14:30 – Студија на случај – делење во групи кои ја анализираат студијата на случај
14:30 – 14:15 – Кафе пауза
14:15 – 15:20 – Презентација на мислењата и размена на мислења за работата што ја направиле
15:20 – 15:40 – Сумирање и заклучоци
15:40 – 15:50 – Kahoot квиз
15:50 – 16:00 – Време за евалуација

Потребни материјали

 1. лаптоп
 2. флипчарти
 3. лепливи белешки
 4. пенкала
 5. тетратки
 6. проектор

Ливчиња/ Материјали

PowerPoint презентација

Резултат од сесија

Наставниците се инспирирани да почнат да имплементираат нови и покреативни методи на учениците.

Евалуација

На учесниците ќе им биде даден формулар подготвен од тимот, каде што ќе изразат што им се допаднало /не им се допаднало на обуката, колку обуката била корисна за нив, што би сакале да имплементираат на нивната настава, а исто така и што би сакале. потенцијално да се работи во иднина.

Што следи

Наставниците ќе можат новото стекнато знаење да го применат во своите училници и да го имплементираат критичкото мислење како форма на настава.

95%