Mirësevini ne platformën THINK! Don’t Hate! Një vend ku mund të mësoni se si preventohet dhe luftohet efektivisht gjuha e urrejtjes online duke promovuar mendimin kritik mes të rinjëve dhe të rejave dhe jo vetëm.

THINK! DON't hate

ÇKA JU OFROJMË NE?

UDHËZUESI PËR PARANDALUES

Ky udhëzues është dizajnuar ti mbështes mësuesit e edukimit formal, si dhe mësuesit dhe trajnerët e edukimit joformal që të ju dhurojnë të rinjëve dhe të rejave një shkollë të mendimit kritik, e cila do të ju ofroj njohuri të nevojshme për parandalimin e gjuhes së urrejtjes online.

UDHËZUESI PËR LUFTUES

Ky udhëzues do të ju ndihmoj edukatorëve bashkëmoshatar, të cilët vijnë nga organizata rinore, për tu angazhuar në mënyrë aktive në parandalimin e gjuhës së urrejtjes, duke krijuar narrative alternative, të bazuara në mendim kritik dhe fakte.

SISTEMI MBËSHTETËS BASHKËMOSHATAR

Ky është një vend ku mund të bëni pyetje, të kërkoni sqarime ndaj të gjitha dilemave që ndërlidhen me përmbajtjen e udhëzuesve, ose luftës për parandalimin e gjuhës së urrejtjes online në përgjithësi.

about us

RRETH PROJEKTIT

Qëllimi kryesor i projektit “THINK! Don’t Hate” është që të parandaloj gjuhën e urrejtjes online duke dekonstruktuar dhe diskredituar narrativat në të cilat është e bazuar, si dhe duke mbështetur dhe inkurajuar të rinj dhe të reja që të bëhen lider në luftën kundër “fake news”, paragjykimet si dhe urrejtjen në internet. Ky projekt implementohet nga                                 Kosova Young Lawyers – KYL në koordinim me pesë partnerët e saj, si dhe me mbështetje nga programi Erasmus+ i Bashkimit Evropian.

POSTIMET E REJA