KAPITULLI 6

B. Trajnim i gjatë

Dita 1

Çfarë?

Si?

Rezultati i të nxënit

Objektivat

Sesioni 1.1
09:00 – 10:30

Hyrje Ndërtim i ekipit

Aktivitete të ndryshme

Pjesëmarrësit/et do të njoftohen me njëri-tjetrin

Njohja e pjesëmarrësve

Pushim i kafes

Sesioni 1.2
11:00 – 12:30

Prezentimi i Propagandës

Lojë me role– pjesëmarrësit do të luajnë nga një rol në një histori me propagandë .

Kuptimi i burimit dhe mënyrës së zbulimit të propagandës.

Aftësia për të zbuluar dhe parandaluar propagandën

Dreka

Sesioni 1.3
14:30 – 16:00

Lajmet e rreme

Lojë: Detektor Lajmesh – Ndajini studentët në dy grupe, njëri grup duhet të prodhojë lajme të rreme, tjetri duhet të gjejë lajmin e rremë

Identifikimi i karakteristikave të lajmeve të rreme.

Aftësia për të njohur dhe kundërshtuar lajmet.

Pushim i kafes

Sesioni 1.4
16:30 – 18:00

Bullizmi

Vlerësimi

Film i shkurtër – Trajnerët prezentojnë një film të shkurtër me tematikën e bullizmit.
Sesioni Kahoot – Trajnerët do të krijojnë një Kahoot me njohuritë e fituara

Përcaktimi dhe parandalimi i bullizmit.
Të përdorin mërsiet  e fituara nga seancat e mëparshme.

Aftësia për të kuptuar bullizmin.
Kuptimi thelbësor i nëntemës dhe përmbledhja.

Darka

Dita 2

Çfarë?

Si?

Rezultati i të nxënit

Objektivat

Sesioni 2.1
09:00 – 10:30

Mendimi kritik-
Shpjegimi i mendimit kritik

Prezentimi me Power Point- Trajnerët do të pregatisin një prezentim me Power Point mbi Mendimin Kritik.

Kuptimi më i mirë i nën-temës

Aftësia për të zbatuar njohuritë.

Pushim i kafes

Sesioni 2.2
11:00 – 12:30

Shembuj: Raste të studimit

Trajnerët do të shpërndajnë raste të studimit nga shtete të tjera lidhur me nën-temën.

Ushtrim praktik i njohurive

Ngritja e ndërgjegjësimit të studentëve për nivelin global të të menduarit kritik

Dreka

Sesioni 2.3
14:30 – 16:00

Aktiviteti: krijimi i tregimeve bazuar në fjalë specifike, por duke mos përdorur këto fjalë në tregim.

Ndarja në dy grupe dhe krijimi i tregimeve.

Puna interaktive në grup.

Njohja me termat që lidhen me të menduarit kritik.

Pushim i kafes

Sesioni 2.4
16:30 – 18:00

Kontrollimi i vlerësimit
Reflektimi në grup

Darka

Dita 3

Çfarë?

Si?

Rezultati i të nxënit

Objektivat

Sesioni 3.1
09:00 – 10:30

Aftësitë prezantuese :
Punëtori

Punëtori për të mësuar se si të reagojmë dhe të përdorim gjuhën e trupit, aftësitë e prezantimit.

Pjesëmarrësit/et do të përgatiten të prezantojnë në mënyrë kreative.

Mësues/e të ri/reja, më atraktivë dhe joformal

Pushim i kafes

Sesioni 3.2
11:00 – 12:30

Aftësitë digjitale: Aktivitet
Prezantimi në Powerpoint

Bëni një powerpoint me detyrat kryesore se si të përgatitni një trajnim digjital

Të mësohet si të përdoren mjete dhe platforma digjiitale për mbajtjen e trajnimeve online.

Mësues të “përditësuar”

Dreka

Sesioni  3.3
14:30 – 16:00

Dinamika e Grupit
Loja: Asociacioniet

Asosicacione lidhur me temat e prezentuara më herët

Kuptimi i temave të mëparshme duke zhvilluar aftësitë dinamike të grupit

Stimulimi i pjesëmarrësve për të nxjerrë më të mirën e tyre.

Pushim i kafes

Sesioni 3.4
16:30 – 18:00

Vlerësimi
Përfundimi

Pyetësori në Google Form

Kontrollimi të nxënit

Vlerësim i përgjithshëm

Darka

90%