KAPITULLI 6

C. Integration in the School Curriculum

TITULLI

Thinkchers

KOHËZGJATJA

180 minuta

GRUPI I SYNUAR

Mësuesit/edukatorët

Hapësira e nevojshme

Hapësirë e klubeve rinore/ platformë

Sfondi/Përshkrimi

Edukatorë të rinj nga i gjithë Ballkani prezantojnë programin e tyre të ri. Ne si brezi i ardhshëm kemi vërejtur një mangësi të madhe në mënyrën se si sistemi ynë arsimor funksionon dhe formëson individët. Pra, po përpiqemi të zbatojmë idenë e përdorimit të vazhdueshëm të mendimit kritik në kurrikulën shkollore për përmirësimin e  sistemit tonë arsimor.

OBJEKTIVAT E SESIONIT:

 1. ekspozimi i mësuesëve/edukatorëve ndaj qasjes kreative të mësimdhënjes.
 2. nxitja e përfshirjes së studentëve në analizë dhe zgjidhje të problemit.  
 3. përmirësimi i aftësive kërkimore dhe analitike.
  QËLLIMI: trajnimi i mësuesëve në inkuadrimin e mendimit kritik në klasë.

METODOLOGJIA

 1. Mjete interaktive digjitale (Mentimeter, Kahoot)
 2. Power-points të “historive të suksesit”
  1 (rasti Ballkani vs. Finlanda / rast studimi)
  1.2 pjesëmarrësit ndahen në 3 grupe për të analizuar rastin e studimit.
 3. Analizimi dhe shkëmbimi i opinioneve mes grupeve (të nxënit përmes aktivitetit)

SESIONI HAP-PAS-HAPI (ME ORAR DHE PËRGJEGJËSI)

13:00-13:20- Hyrje; Mentimeter 
13:20- 14:00- Prezentimi i temës dhe fillimi i prezentimit
14:00- 14:30- Rasti i studimit- ndarja në grupe dhe analizmi i rastit të studimit
14:30- 14:15- Pushim i kafes
14:15- 15:20- Prezantimi i opinioneve dhe shkëmbimi i mendimeve për punën që kanë bërë
15:20- 15:40- Përfundimi dhe konkluzione
15:40- 15:50- Kuizi Kahoot
15:50- 16:00- Vlerësimi

MATERIALET E NEVOJSHME

 1. laptop
 2. flipcharts
 3. sticky notes
 4. lapsa
 5. fletore

projektor

MATERIALE INFORMATIVE

Prezentimi PowerPoint

REZULTATET E SESIONIT

Mësuesit frymëzohen për të filluar zbatimin e metodave të reja dhe më kreative te nxënësit.

VLERËSIMI

Pjesëmarrësve do t’u jepet një formular i përgatitur nga ekipi, ku ata do të shprehin se çfarë u pëlqeu/nuk u pëlqeu në trajnim, sa i dobishëm ishte trajnimi për ta, çfarë do të donin të zbatonin në mësimdhënien e tyre dhe gjithashtu çfarë do të dëshironin të punonin në të ardhmen.

NË VIJIM

Mësuesit do të mund t’i zbatojnë njohuritë e reja në klasët e tyre dhe të zbatojnë të menduarit kritik si formë e mësimdhënies.

95%