KAPITULLI 5

C. Kufinjtë e gjuhës digjitale

TITULLI

KUFINJTË E GJUHËS DIGJITALE

PERSONI PËRGJEGJËS

Të vendoset

DATA DHE ORA

Të vendoset

HAPËSIRA E NEVOJSHME

Dhomë me hapësire për 25 persona, projektor, klimë.

SFONDI/PËRSHKRIMI

Të drejtat digjitale janë pjesë e të drejtave të njeriut, prandaj pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të mësojnë edhe për të drejtat digjitale. Gjithashtu, do të jepet një shpjegim edhe për dallimet mes lirisë së fjalës dhe “gjuhës së urrejtjes” online, sepse në ditët e sotme ka një kufi shumë të hollë mes këtyre të dyjave, sidomos mes moshës 15 dhe 18 vjeç.

OBJEKTIVAT E SESIONIT:

Kë dhe si mbrojnë të drejtat digjitale?

Çfarë është liria? Çfarë është liria në internet?

Dallimi mes lirisë së shprehjes dhe gjuhës së urrejtjes.

Si ta kundërshtojmë gjuhën e urrejtjes online?

METODOLOGJIA

  1. Energjizues
  2. Prezantim
  3. Punë në grupe
  4. Diskutim/debat

SESIONI HAP-PAS HAPI (ME ORAR DHE PËRGJEGJËSI)

Hapi 1 (10min): Shpjegoni energjizuesin! Pjesëmarrësit do të bëjnë aktivitetin “Numëroni numrat”. Pjesëmarrësit mund të ngrihen në këmbë ose të ulen, të numërojnë deri në 20 duke bërtitur numrat, por në atë mënyrë që numrat t’i bërtasin një nga një. Nëse ndodhë që dy pjesëmarrës të thërrasin numrin në të njëjtën kohë, loja do të fillojë nga fillimi derisa të numërojnë deri në 20, një nga një.

Hapi 2 (10min): Bëni një hyrje në temën mbi kalimin e kufirit midis gjuhës së              urrejtjes dhe lirisë së fjalës. Shpjegoni shkurt se çfarë është liria e fjalës dhe çfarë është gjuha e urrejtjes. Mundohuni të kuptoni se si të mos kaloni kufirin midis gjuhës së urrejtjes dhe lirisë së fjalës.

Hapi 3 (10min): Trego shembuj të postimeve në mediat sociale nga njerëz të famshëm ose jo, ku është e vështirë të dallosh nëse bëhet fjalë për lirinë e fjalës apo gjuhën e urrejtjes. Përpiquni t’i analizoni ato postime dhe të shihni se ku është vija e hollë e mes këtyre dy temave.

Hapi 4 (20min): Diskutimin mbi shembujt, diskutoni se si t’i ndryshoni ato postime ose ripërcaktoni formulimin për t’u siguruar që vija nuk është kapërcyer. Ndërsa flisni për shembuj, përpiquni ta drejtoni diskutimin në një nga përvojat personale që lidhen me temën.

Hapi 5 (20min): Analizoni përvojat personale të pjesëmarrësve, shikoni se si u ndjenë pjesëmarrësit e prekur për situatën, a gjetën ndonjë ndihmë apo situata u shkaktoi ndonjë lëndim serioz jetës së tyre. Shpjegoni rëndësinë e mbështetjes në këtë lloj situate.

Hapi 6 (10 min): Jepni një prezantim të shkurtër me Powerpoint me informacion ligjor dhe ndihmë për të drejtat dixhitale, duke marrë parasysh temën e sesionit. Përfshini në prezantim disa lidhje në internet ku njerëzit mund të marrin ndihmë në situata kur hasin  në gjuhë të urrejtjes në internet.

Hapi 7 (20 min): Kërkoni nga pjesëmarrësit/et të përdorin shembuj dhe të transformojnë përmbajtjen e tyre në një mënyrë që kundërshton përmbajtjen e urrejtjes. Kërkoni që  të jenë kreativ: mund të ndryshojnë formulimin, të shtojnë fjali, të krijojnë përgjigje, të përdorin humorin dhe vlerat e të drejtave të njeriut për të zhvilluar tregime alternative. Prezantoni në grup.

MATERIALET E NEVOJSHME

Flipchart, markera, fleta, ujë

MATERIALE INFORMUESE

Broshura në ndihmën e parë për rastet e ngacmimit online, prezantim në powerpoint për prezantim dhe këshilla juridike. Fotografi të shembujve me gjuhë të urrejtjes.

OBJEKTIVAT E SESIONIT

Të kuptojmë se çfarë janë të drejtat e njeriut dhe si ti mbrojmë

Të mësojmë si të dallojmë gjuhën e urrejtjes dhe si t’i ndihmojmë dikujt në rastet e gjuhës së urrejtjes.

Zhvillimi i narrativave alternative nga pjesëmarrësit/et.

VLERËSIMI

Pyetësor për sesionin, diskutimi për sesionin do të bëhet në fund të ditës.

NË VIJIM

Mundohuni të krijoni një sesion të ngjashëm, duke përdorur skicën e sesionit për personat që vijnë nga OJQ e juaj. Shpërndarja e sesionit nga trajnuesit, vlerësimi dhe veprimet/mosveprimet rreth sesionit (përcjellja e trajnerëve).

Tani jemi të sigurt që jeni plotësisht të armatosur për të sjellë disa rezultate të mahnitshme!

FAT TË MBARË!

100%