KAPITULLI 1

D. Pika e kontrollit të njohurive! - Sa dini për gjuhën e urrejtjes online?

Por përpara se të zhytemi në detaje…a do të guxonit të kontrolloni nivelin tuaj të njohurive rreth temës? Nëse jeni të guximshëm sa duhet…ne ju sfidojmë të bëni këtë test dhe të zbuloni se ku qëndroni në këtë moment! Kini parasysh hapin tuaj! Ka disa pyetje të ndërlikuara dhe… hilet nuk lejohen!

1. Cila nga sa vijon nuk është një formë e zakonshme e propagandës?

A. Kuotim i gabuar
B. Gjenerimi i frikës
C. Krijimi i një imazhi të rremë
D. Paraqitja e fakteve

2. Zgjidhni përgjigjen e saktë:

A. Propaganda është më e sigurt se lajmet e rreme
B. Propaganda mund të jetë pjesë e lajmeve të rreme
C. Lajmet e rreme janë më të sigurta se propaganda
D. Lajmet e rreme mund të jenë pjesë e propagandës

3. Cilin komponent të të menduarit kritik e dalloni në fjalinë e mëposhtme:
“Kam pasur mundësinë të takoj komunitetin LGBT dhe të kuptoj se ata kanë nevojë për mbështetje dhe pranim”?

A. Keqkuptim
B. Përvoja
C. Supozimi
D. Qartësia

4. Një tregim negativ nuk mund të jetë:

A. Drejtpërdrejt
B. E dëmshme
C. Indirekte
D. I padëmshëm

5. Gjuha e urrejtjes në internet mund të jetë:

A. Pa lidhje me tregimet
B. Të rralla dhe specifike
C. Direkte dhe indirekte
D. Gjithmonë e qartë dhe e qartë

6. Vendimet e marra përmes të menduarit kritik përfshijnë…

A. Analiza dhe vëzhgimi
B. Mendimi dhe njohuria racionale
C. Hulumtime dhe prova
D. Kombinimi i të gjithë elementëve të mësipërm

7. Një element i përbashkët mes arsimit formal dhe joformal është…

A. Dëgjim aktiv
B. Hierarkia
C. Njohuri të thjeshta
D. Aktivitete ndërvepruese

8. Cila temë nuk është e detyrueshme të shqyrtohet gjatë mësimit të të menduarit kritik?

A. Gjuha e urrejtjes
B. Lajme të rreme
C. Propagandë
D. Dinamika e grupit

9. Një mënyrë efektive për të parandaluar gjuhën e urrejtjes është…

A. për të shtypur ndjenjat tuaja dhe për ta lënë të shkojë
B. Të jetë i informuar dhe në gjendje ta njohë atë online dhe offline
C. Për të vëzhguar dhe shmangur
D. Për të mos reaguar dhe për të ecur përpara

10. Cilën formë propagande dalloni në fjalinë: “Së bashku MUND! Bashkohuni me ne!”?

A. lumturi premtuese
B. Krijimi i një dileme të rreme
C. Mbivlerësimi i pjesëmarrjes
D. Tradita e projektimit

PËRGJIGJE
| 1 - D | *** | 2 - D | *** | 3 - B | *** | 4 - D | *** | 5 - C | *** | 6 - D | *** | 7 - A | *** | 8 - D | *** | 9 - B | *** | 10 - C |

0- 0
Lexoni udhëzuesit dhe provoni përsëri! TI MUND TA BESH!

4- 0
Ju keni shpirt, por ka gjithmonë vend për përmirësim!

8- 0
Uau! Ju jeni një ekspert kundër!!!

A jeni të lumtur me rezultatet? Nëse jo, mos u shqetësoni! Ky udhëzues do tu udhëzojë drejt procesit dhe do të ndihmojë të përmirësoni aftësitë tuaja, të pasuroni dijen tuaj dhe të pregatiteni për luftimin kundër gjuhës së urrejtjes!

20%