POGLAVLJE 6

B. Duži trening

1. DAN

ŠTA?

KAKO?

REZULTATI UČENJA

CILJEVI

Sesija 1.1
09:00 – 10:30

Uvod Team Building

Razne aktivnosti

Učesnici se bolje upoznaju

Učesnici se međusobno zbližavaju

KAFE PAUZA

Sesija1.2
11:00 – 12:30

Uvod o propagandi

Igranje uloga – Učesnici imaju ulogu na osnovu priče koja sadrži propagandu

Razumevanje izvora i načina uočavanja propagande

Sposobnost da se uoči i spreči propaganda

Ručak

Sesija 1.3
14:30 – 16:00

Lažne vesti

Igra: Detektor vesti – Podelite učesnike u dve grupe; jedna grupa treba da kreira lažne vesti, a druga da ih pronalazi. 

Identifikovanje karakteristika lažnih vesti.

Sposobnost da se uoče i opovrgnu lažne vesti.

KAFE PAUZA

Sesija 1.4
16:30 – 18:00

Nasilje
Evaluacija

Kratak film – Treneri puštaju kratak film o nasilju.
Kahoot igra – Treneri će kreiraju Kahoot igru sa stečenim znanjemKahoot session – Trainers Will create a Kahoot with the knowledge gained

Definisanje i prevencija nasilja.
Znanje stečeno na prethodnim sesijama

Sposobnost da se razume nasilje. Bolje razumevanje pod-tema i rezime.

VEČERA

DAN 2

ŠTA?

KAKO?

REZULTATI UČENJA

CILJEVI

Sesija 2.1
09:00 – 10:30

Kritičko mišljenje
Objašnjenje kritičkog mišljenja

PowerPoint prezentacija  – Treneri će napraviti PowerPoint prezentaciju o osnovama kritičkog mišljenja.

Bolje razumevanje ove pod-teme.

Sposobnost za primenu znanja.

KAFE PAUZA

Sesija 2.2
11:00 – 12:30

Primeri: Studije slučaja

Treneri će pokazati učesnicima studije slučaja iz drugih država koje se zasnivaju na datoj pod-temi.

Praktične vežbe znanja.

Podizanje svesti učesnika o globalnom nivou kritičkog mišljenja.

RUČAK

Sesija 2.3
14:30 – 16:00

Aktivnost: Kreiranje priča na osnovu specifičnih reči ali tako da se te reči ne pominju u priči.

Podela na dve grupe i kreiranje priča.

Stvaranje interaktivnog grupnog rada.

Upoznavanje sa terminima koji se odnose na kritičko mišljenje.

KAFE PAUZA

Sesija 2.4
16:30 – 18:00

Evaluacija: Grupe za refleksiju

VEČERA

DAN 3

ŠTA?

KAKO?

REZULTATI UČENJA

CILJEVI

Sesija 3.1
09:00 – 10:30

Veštine prezentovanja: radionica

Radionica o tome kako učiti, kako reagovati i kako koristiti govor tela; veštine prezentacije.

Učesnici će biti pripremljeni da prezentuju na kreativan način.

Novi neformalni predavači koji su privlačni publici.

KAFE PAUZA

Sesija 3.2
11:00 – 12:30

Digitalne veštine: Aktivnost PowerPoint prezentacija

Napraviti PowerPoint prezentaciju o osnovnim zadacima tokom pripreme digitalnog treninga.

Učesnici će naučiti kako da koriste digitalne alate i platforme za održavanje onlajn treninga.

Savremeni predavači.

RUČAK

Sesija 3.3
14:30 – 16:00

Dinamika grupe
Igra: asocijacije

Asocijacije sa temama iz prve dve sesije.

Razumevanje prethodno obrađenih tema i razvijanje veština unutar grupe.

Stimulacija učesnika da ispolje svoje najbolje kvalitete.

KAFE PAUZA

Sesija 3.4
16:30 – 18:00

Evaluacija
Zatvaranje

Google form upitnik.

Provera razumevanja svih tema.

Opšta evaluacija

VEČERA

90%